【Emily】港生談奪獎英詩:「性」同「酷兒」元素不可缺

Loading

Eric本身喺喇沙書院讀書,之前無讀英國文學,靠自己修讀同創作。佢話讀詩對佢而言算係平時英語教學刻板教條之外嘅個人反叛。雖然英語唔係第一語言,Eric話難免隔閡,但寫作時更注重邊種語言可以更表達到感情。

話無修讀英國文學 反而係好事

Eric兩個月前接受作家王詠思訪問時話,自己兩三年前先開始讀詩同寫詩,無讀英國文學反而係好事,令佢唔會過於刻板同冰冷咁讀詩。佢又話唔係好想自稱詩人,覺得太抽離日常生活,而《擦音》刊出後,收到大量讀者信息話畀作品感動或影響到,令佢意識到詩詞唔係關於作者,只要大家記得情感及連帶嘅問題,自己就心滿意足。

新闻来源:明报